Sidste nyt vedr. parkeringssituationen

Kaotisk parkeringSå er der nyt i forhold til parkeringssituationen og det er næsten glædelig nyt :-)

Den korte udlægning af virkeligheden er, at der har været møde i “Teknik- og Miljøudvalget” som har valgt at tiltræde en indstilling om, at genindføre den tidligere parkeringsskik i Tårnby Kommune, så det i fremtiden igen kan være muligt, at parkere delvist på fortovet.

 

MEN, det er ikke indført endnu!!! Det er indtil videre “kun” en indstilling fra “Teknik- og Miljøudvalget” til Kommunalbestyrelsen, men det er da immervæk et skridt på vejen, så lad os glædes over det :-) Man kan læse det fulde referat fra punktet på mødet herunder:

 

7. Ny parkeringsbekendtgørelse

Åben sag
Sagsnr.: 14/6627
Sagsansvarlig: mbr.tf
Fraværende:
Afbud: Carsten Fuhr

RESUMÉ
Folketinget har vedtaget en ny Færdselslov pr. 1. marts 2014.
I den forbindelse er Tårnby Kommunes parkeringsbekendtgørelse trådt ud af kraft.
Udvalget skal tage stilling til en ny bekendtgørelse.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
For at gøre parkeringsreglerne mere gennemskuelige og ens landet over, har Folketinget
besluttet at ændre Færdselslovens § 28 stk. 3, således at sætningen:

”Køretøj, hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3,5 t, kan dog, medmindre andet
bestemmes i en lokal bekendtgørelse, standses eller parkeres med en del af køretøjet på
fortov, såfremt dette ikke er til fare eller ulempe for færdslen på fortovet.”

udgår.

Det betyder, at det ikke længere er tilladt at parkere delvist på fortovet nogen steder i
landet. Samtidigt er det besluttet, at alle lokale parkeringsbekendtgørelser ikke længere
er gældende.

Teknisk Forvaltning er allerede blevet kontaktet af mange bekymrede borgere, der ser
deres muligheder for parkering indskrænket, når der ikke er plads til at parkere 2 biler
overfor hinanden på de mindre veje.

Det betyder, at kommunen mister hundredvis af parkeringsmuligheder, særligt på små
villaveje. Derudover kan ingen fritages for licens inden for p-zonen i Kastrup, og lastbiler
kan parkere hele døgnet overalt.

Såfremt muligheden for at parkere delvist på fortov ikke bevares, er det Teknisk
Forvaltnings vurdering, at det bliver nødvendigt at opsætte P-forbuds skilte på en række
veje, hvor bilisterne ikke selv kan vurdere behovet for fri bredde til passage på
kørebanen.

Tårnby kommune har dog mulighed for at vedtage en ny bekendtgørelse, samt lempe
parkeringsreglerne i forhold til Færdselsloven. Dette kan gøres på betingelse af, at den
ny bekendtgørelse nemt kan findes på kommunes hjemmeside.

Teknisk Forvaltning indstiller derfor, at der vedtages en ny parkeringsbekendtgørelse,
hvor følgende paragraf er tilføjet til den nuværende:
Teknik- og Miljøudvalget d.03-04-2014
12
Ny § 2 ”Det er tilladt for køretøjer, hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3,5 t, at standse
eller parkere med en del af køretøjet på fortov, såfremt dette ikke er til fare eller ulempe
for færdslen på fortovet.”

Med denne tilføjelse vil reglerne for parkering i Tårnby Kommune være uændrede i
forhold til tidligere.
Den nye parkeringsbekendtgørelse bliver lagt på kommunens hjemmeside under ”Veje
og Trafik”.

Teknisk Forvaltning har fået politiets samtykke til, at kommunens nuværende
bekendtgørelse kan gælde frem til en ny er vedtaget.

LOVGRUNDLAG
Færdselsloven § 92, stk. 1 og Lov om Offentlige Veje § 107, stk. 2.

INDSTILLING
Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget overfor
Kommunalbestyrelsen anbefaler,

1. at forslaget til en ny parkeringsbekendtgørelse vedtages.
2. at bekendtgørelsen træder i kraft samtidig med vedtagelsen.

/BGR

 

Link: http://www.taarnby.dk/media/585909/67191-14_v1_Offentliggoerelse-Referat-Teknik-og-Miljoeudvalget-03042014.PDF